Проект на Бизнес Програма За развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Мина” - Пловдив” ЕООД за периода 2023 г. – 2026 г.

Заповед РД-01-624-28.11.2022 г. издадена от Министерство на здравеопазването във връзка с одобрение на лечебното заведение да извършва обучение на студенти и специализанти

Проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

Обява. Провеждане на конкурс за заемане на длъжност лекар-специализант

Правила за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения и приложения към тях

Дарение-на-вещи-ЮЛ

Дарение-на-вещи-ФЛ

Дарение-ФЛ

Дарение-ЮЛ