Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Профил на купувача

Списък на публикуваните обяви и съобщения във връзка с обществените поръчки, организирани от МБАЛ "Свети Мина"

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2019 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2016 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2015 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2014 г.

» ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД

Виж повече

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД”

Виж повече

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Мина – Пловдив“ ЕООД“

Виж повече

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2019 г.

Виж повече

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД

Виж повече

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД

Виж повече

Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Виж повече

Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД"

Виж повече

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продуктив хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св.Мина"- Пловдив ЕООД

Виж повече

Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД"

Виж повече

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross