Пловдив, ул. Иван Вазов 59

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-122527.09.2017 г.

cross