„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Обява

Със  заповед на Управителя на МБАЛ „Св. Мина” ЕООД – гр. Пловдив, № ОА-  105 / 18.10.2019 г., на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ във връзка с чл.59 ал.1 и чл.68 ал.3 и ал.7 от ЗЛЗ  и чл.11 от ПУД на МБАЛ „Св. Мина” ЕООД – гр. Пловдив се

 

       І.  Обявява : конкурс за заемане на следните длъжности :

      1. Началник отделение” на отделение по „Хирургия”;

      2. Началник отделение” на отделение по „Анестезиология и интензивно лечение”

      3. Началник отделение” на отделение по „Акушерство и гинекология”

      4. „Началник отделение” на отделение по „Вътрешни  болести”

      5 .„Началник отделение” на отделение по „Кардиология”

      6. .„Началник отделение” на отделение по „Ревматология”

      7. .„Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”

      8.  Началник отделение” на отделение по „Образна диагностика” ;

      9. „Началник лаборатория” на „Клинична лаборатория” 

     10. Началник отделение” на отделение по „Клинична патология” ;

     11. Началник лаборатория”на „Микробиологична лаборатория” 

 

ІІ-Определят : Изисквания заемане на длъжността :

 1.  Образователно – квалификационна степен „магистър по медицина”;
 2. Призната специалност по профила на отделението;
 3. Професионален опит по признатата специалност по профила на отделението  – минимум 3 години след придобиване права на  специалист, като за позицията „началник на ОАИЛ“ - минимум 5 години .
 4. Квалификация по „Здравен мениджмънт” е предимство.

 

ІІІ. Определят : Необходими документи за участие:

 

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Диплома за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено ксерокопие;
 4. Диплома за придобита специалност по профила на отделението - нотариално заверено ксерокопие;
 5. Удостоверения за признати квалификационни курсове ;
 6. Удостоверение за квалификация по Здравен мениджмънт;
 7. Удостоверение за трудов стаж – препис извлечение от трудовата книжка ;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Писмен проект по посочената тема.

 

ІV. Определя: Начин на провеждане на конкурса :

 

 1. Конкурсът да се обяви в тридневен срок на официалната интернет страница на болницата, в централния или местния печат;
 2. Кандидатите разработват писмена работа по профила на отделението, за което кандидатстват на тема: „МЕДИЦИНСКИ И ФИНАНСОВ ПЛАН НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО/ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД ”;
 3. Краен срок за подаване на документите е 15.00 часа на 21.11.2019 г., в деловодството на болницата, като на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за Началник отделение – по профила на специалността;
 4. Писменият проект се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «№ 2», поставен в плика с необходимите документи;
 5. При приемане на документите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

      6.  На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът ще се проведе в два етапа:

          А. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания за допускане на кандидатите до втория етап на конкурса.

Б. Оценка на представените проекти от допуснатите до втори етап  кандидати и събеседване с тях по темата.

      7. За датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите да бъдат уведомени писмено.

      8. За резултатите от конкурса кандидатите ще бъдат допълнително писмено информирани.

       9. Договор ще се сключи с класиралия се на първо място кандидат, с оценка не по-малка от 4,50,  за срок от три години.

 

Справки на тел. 032 / 654 - 804 или GSM 0883 224 556, гр. Пловдив, ул. Иван Вазов № 59“а“ .