„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Структура

Чл. 24. (1) Структурата на лечебното заведение е създадена съгласно изискванията на Наредба № 49 от 28.10.2010г. на Министерство на здравеопазването и включва следните организационни звена:

Блок І – Диагностично-консултативен

1. Приемно-спешни кабинети:

- Вътрешни болести – 1;

 • Нефрологичен – 1;

 • Ревматологичен – 1;

 • Кардиологичен -1;

 • Хирургичен – 1;

 • Детски болести – 1;

 • Акушерски – 1;

 • Гинекологичен -1;

 • Кабинет ОФРМ – 1.

2. Консултативни кабинети:

 • Офталмологичен – 1;

 • Оториноларингологичен – 1;

 • Неврологичен - 1;

 • Гастроентерологичен (горна и долна скопия) – 2;

 • Преданестезиологичен – 1;

 • Диабетен център;

 • Епидемиологичен.

3. Кабинети за функционална и специализирана диагностика:

 • Кабинет за извършване на велоергометрични тестове;

 • Кабинет за извършване на ехографска диагностика и Доплер-сонографски изследвания;

 • Кабинет за извършване на оториноларингологична диагностика (аудиометрия и тимпанометрия);

 • Кабинет за извършване на офталмологична диагностика (компютърна периметрия и лазер-терапия);

 • Кабинет за ФИД /спирометрия/;

 • Остеодензитометричен кабинет.

 

 1. Отделения без легла:

- Отделение по образна диагностика - с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт;

- Отделение по обща клинична патология - в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична патология”.

 1. Клинико-диагностични структури:

- Клинична лаборатория - с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт.

- Микробиологична лаборатория - с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по микробиология.

6. Регистратура.

Блок ІІ – Стационарен – общ брой легла 192 бр.

  1. Отделение по Вътрешни болести - с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Вътрешни болести“ - 22 бр. болнични легла с дейности, както следва:

 • дейност „Еднокринология и болести на обмяната“ с Първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Еднокринология и болести на обмяната“ – 8 бр. болнични легла;

 • дейност „Нефрология“ с Първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Нефрология“ - 10 бр. болнични легла;

 • дейност „Гастроентерология“ с Първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Гастроентерология“ - 4 бр. болнични легла;

  1. Отделение по Кардиология – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Кардиология“ - 31 бр. болнични легла, в т.ч. интензивни – 7 бр. болнични легла, Обща кардиология – 24 бр. болнични легла. Отделението осъществява и дейност по Неинвазивна функционална кардиологична диагностика.

  2. Отделение по Ревматология – определено с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-146/ 14.07.2016 г. на Министерство на здравеопазването, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Ревматология“ - 12 бр.болнични легла.

  3. Отделение по Анестизиология и интензивно лечение /ОАИЛ/ – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Анестезия и интензивно лечение’’ - 6 бр. болнични легла.

  4. Отделение по Хирургия – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдените медицински стандарти по „Хирургия“ - 13 бр. болнични легла и Операционен блок, състоящ се от:

- Операционна зала за септични операции;

- Операционна зала за асептични операции;

- Операционна зала.

 1. Отделение по Акушерство и Гинекология – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Акушерство и гинекология’’ и с дейност по „Неонатология“ с Първо ниво компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Неонатология’’. Общ брой болнични легла - 54 бр., в т.ч. гинекологични - 16, родилни -13, патологична бременност - 12 и неонатологични легла - 13, от които 2 за кардио-пулмонална адаптация. Към отделението има Операционен блок, състоящ се от:

 • Предродилна зала;

 • Родилна зала;

 • Операционна зала за гинекологични операции;

 • Операционна зала за акушерски операции;

 • Септична зона.

 1. Отделение по Педиатрия – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Педиатрия’’ - 48 болнични легла, в т. ч. интензивни – 4, за лечение на деца от 0-1 г. – 13, за лечение на деца от 1-18 г. – 31.

 2. Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Физикална и рехабилитационна медицина’’ - 6 болнични легла.

Блок ІІІ - Административно-стопански

1. Управление:

1.1. Управител;

1.2. Заместник управител по медицинската дейност;

1.3. Контрольор по реда на чл. 144 от ТЗ;

1.4. Главна мед. сестра;

2. Администрация

2.1. Технически секретар;

2.2. Деловодител;

2.3. Финансов контрольор (СФУК);

2.4. Юрисконсулт;

3. Отдел “Информационен”;

4. Отдел „Човешки ресурси”;

5. Отдел “Финансово-счетоводен”;

6. Отдел “Стопански дейности”:

 • Сектор “Ремонтно-техническа служба”;

 • Сектор “Автотранспорт”;

 • Сектор “Стерилизационна”;

Блок ІV – Болнична аптека