Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

cross