Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД

Открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св.Мина"- Пловдив ЕООД, подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, приложена към документацията за участие.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross