Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross