Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Структура

Блок І – Диагностично-консултативен

1. Приемно-спешни кабинети:

 • Вътрешни болести – 1;
 • Нефрологичен – 1;
 • Ревматологичен – 1;
 • Кардиологичен -1;
 • Хирургичен – 1;
 • Детски болести – 1;
 • Акушерски – 1;
 • Гинекологичен -1;
 • Кабинет ОФРМ – 1.

2. Консултативни кабинети:

 • Офталмологичен – 1;
 • Оториноларингологичен – 1;
 • Неврологичен - 1;
 • Гастроентерологичен (горна и долна скопия) – 2;
 • Преданестезиологичен – 1;
 • Диабетен център;
 • Епидемиологичен.

3. Кабинети за функционална и специализирана диагностика:

 • Кабинет за извършване на велоергометрични тестове;
 • Кабинет за извършване на ехографска диагностика и Доплер-сонографски изследвания;
 • Кабинет за извършване на оториноларингологична диагностика (аудиометрия и тимпанометрия);
 • Кабинет за извършване на офталмологична диагностика (компютърна периметрия и лазер-терапия);
 • Кабинет за ФИД /спирометрия/;
 • Остеодензитометричен кабинет.

4. Отделения без легла:

 • Отделение по образна диагностика - с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт;
 • Отделение по обща клинична патология - в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична патология”.

5. Клинико-диагностични структури:

 • Клинична лаборатория - с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт.
 • Микробиологична лаборатория - с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по микробиология.

6. Регистратура.

7. ТЕЛК

Блок ІІ – Стационарен – общ брой легла 192 бр.

Отделение по Вътрешни болести - с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Вътрешни болести“ - 22 бр. болнични легла с дейности, както следва:

 • Дейност „Еднокринология и болести на обмяната“ с Първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Еднокринология и болести на обмяната“ – 8 бр. болнични легла;
 • Дейност „Нефрология“ с Първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Нефрология“ - 10 бр. болнични легла;
 • Дейност „Гастроентерология“ с Първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Гастроентерология“ - 4 бр. болнични легла;

Отделение по Кардиология – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Кардиология“ - 31 бр. болнични легла, в т.ч. интензивни – 7 бр. болнични легла, Обща кардиология – 24 бр. болнични легла. Отделението осъществява и дейност по Неинвазивна функционална кардиологична диагностика.

Отделение по Ревматология – определено с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-146/ 14.07.2016 г. на Министерство на здравеопазването, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Ревматология“ - 12 бр.болнични легла.

Отделение по Анестизиология и интензивно лечение /ОАИЛ/ – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Анестезия и интензивно лечение’’ - 6 бр. болнични легла.

Отделение по Хирургия – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдените медицински стандарти по „Хирургия“ - 13 бр. болнични легла и Операционен блок, състоящ се от:

 • Операционна зала за септични операции;
 • Операционна зала за асептични операции;
 • Операционна зала.

Отделение по Акушерство и Гинекология – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Акушерство и гинекология’’ и с дейност по „Неонатология“ с Първо ниво компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Неонатология’’. Общ брой болнични легла - 54 бр., в т.ч. гинекологични - 16, родилни -13, патологична бременност - 12 и неонатологични легла - 13, от които 2 за кардио-пулмонална адаптация. Към отделението има Операционен блок, състоящ се от:

 • Предродилна зала;
 • Родилна зала;
 • Операционна зала за гинекологични операции;
 • Операционна зала за акушерски операции;
 • Септична зона.

Отделение по Педиатрия – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Педиатрия’’ - 48 болнични легла, в т. ч. интензивни – 4, за лечение на деца от 0-1 г. – 13, за лечение на деца от 1-18 г. – 31.

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина – с Второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Физикална и рехабилитационна медицина’’ - 6 болнични легла.

Блок ІІІ - Административно-стопански

1. Управление:

1.1. Управител - Мария Горева, телeфонен номер: 032/654-800

1.2. Заместник-управител по медицинската дейност - д-р Караиванов, телeфонен номер: 032/654-836

1.3. Заместник-управител по административната дейност - Ирена Баташка, телeфонен номер: 032/654-867

1.4. Контрольор по реда на чл. 144 от ТЗ;

1.5. Главна мед. сестра - Светла Иванова - телeфонен номер: 032/654-872

2. Администрация

2.1. Технически секретар - телeфонен номер: 032/654-800  ; 0883/224-562

2.2. Деловодител - телeфонен номер: 032/654-819

2.3. Финансов контрольор (СФУК)

2.4. Юрисконсулт;

3. Отдел "Информационен";

Йордан Делчев, Светослав Марков - системен администратор - телефонен номер: 032/654-875 ; 0883/224-567

инж. Любомир Сливаров, н-к "СД" - телефонен номер: 032/654-814

инж. Костадинка Димитрова, н-к "Склад" - телефонен номер: 032/654-813

Снежана Якимова, "Организатор медицинска статистика" - телефонен номер: 032/654-818

4. Отдел „Човешки ресурси" Радка Атанасова, телефонен номер: 032/654-804 ; 0883/224-556

5. Отдел "Финансово-счетоводен" - телeфонен номер: 032/654-807

Недялка Николова, главен счетоводител - телeфонен номер: 0883/224-560

Каса - телeфонен номер: 032/654-808

6. Отдел "Стопански дейности":

 • Сектор "Ремонтно-техническа служба";
 • Сектор "Автотранспорт";
 • Сектор "Стерилизационна";
Блок ІV – Болнична аптека

БОЛНИЧНА АПТЕКА: Лекарствоснабдяване на лечебното заведение, снабдяване на отделенията с лекарства и медицински консумативи. Притежава разрешително за дейност и лицензия за наркотични вещества.

Телефон за връзка: 032/654-8060883/224-564

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

crosschevron-down