Многопрофилна болница за активно лечениеМБАЛ
"Свети Мина" - Пловдив

 • Дългогодишна традиция в здравеопазването
 • Съвременна медицинска техника
 • Качество на лечебния и диагностичен процес
 • Висококачествена диагностика и лечение
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПАЦИЕНТИ

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД осъществява следните дейности:

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 • Родилна помощ;
 • Рехабилитация
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 • Учебна и научна дейност

като обхваща следните медицински специалности:

 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Ревматология
 • Кардиология
 • Нефрология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатология
 • Педиатрия
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Очни болести
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Образна диагностика
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Обща и клинична патология
 • Нервни болести

Болничната регистратура е обезпечена с цялостната информация за структурата и дейността, което улеснява максимално достъпа до предлаганите медицински услуги, включително чрез записване по телефона. Достъпът до специализирана консултация, съвременни образни, лабораторни и диагностични процедури, защитават високото качество на обслужване в лечебното заведение. Компактността на болницата и високоорганизираната дейност, подготвените кадри и добрата апаратурна обезпеченост, както и бързите комуникативни възможности гарантират своевременната реакция на различни специалисти на всички нива от лечебно – диагностичния процес.

Развитието на лечебното заведение за болнична помощ e в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика и ни дава възможност да предложим едно качествено лечение и истински грижи за пациента.